Re-integratie eerste spoor

De aanleiding
In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie. De eerste focus wordt daarbij gericht op de mogelijkheden binnen de eigen organisatie. Het re-integreren van de verzuimende werknemer bij de huidige werkgever c.q. werkhervatting binnen de eigen organisatie van de werkgever wordt ook wel het eerste spoor genoemd. Werkgevers kunnen zich hierbij door de eigen personeelsafdeling laten bijstaan. Een externe specialist, zoals een re-integratieadviseur of arbeidsdeskundige kan de werkgever en werknemer hierbij objectief adviseren en assisteren.

Bedrijven zonder een eigen arbodienst* hebben veelal behoefte aan deskundig advies en daadkrachtige hulp met betrekking tot een adequate opbouw van het re-integratiedossier. De externe adviseur kent de regels van de Wet Verbetering Poortwachter en kent het klappen van de zweep en kan werkgever en werknemer efficiënt ondersteunen en adequaat adviseren.

Wanneer
Zodra een werknemer verzuimt, is het van belang dat de situatie adequaat in kaart wordt
gebracht. De bedrijfsarts heeft hierbij een belangrijke rol en zal derhalve in de eerste weken na de uitval een probleemanalyse opstellen. Hiermee kunnen zowel de werkgever als de werknemer aan de slag gaan en de mogelijkheden binnen de eigen organisatie uitdiepen en onderzoeken. Een belangrijk onderdeel van een re-integratietraject in het eerste spoor vormt jobcoaching waarbij de te re-integreren werknemer wordt begeleid op de werkvloer.

Wat is het doel van re-integratietraject eerste spoor:
Het doel van de re-integratie in het eerste spoor is een structurele werkhervatting in het eigen bedrijf in passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van de werknemer. De werknemer wordt hierbij geacht een actieve rol te vervullen. De aard, omvang en verscheidenheid van de re-integratie belemmerende factoren bepalen de mate waarin een re-integratietraject eerste spoor als “adequaat” kan gelden.

* Werkgevers moeten volgens de Arbowet per 1 juli 2017 beschikken over een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts.