Privacybeleid

Privacybeleid Alert Verzuimspecialist (Versie 2.0)

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28 september 2018.

Visie Alert Verzuimspecialist

Het is de visie van Alert Verzuimspecialist om voor werkgevers/bedrijven, kandidaten (werknemers, werkzoekenden en/of uitkeringsgerechtigden), het MKB, scholen, zorginstellingen, overheden, het UWV en verzekeraars in de regio Rijnmond, de partner te zijn op het gebied van:

 • Arbeidsdeskundig onderzoek en advies
 • Schadelastbeperking bij verzuim
 • Re-integratie in het eerste spoor
 • Re-integratie in het tweede spoor
 • Outplacement

Alert Verzuimspecialist wil voor werkgever en medewerkers het verschil maken door een professionele mix van vakmanschap, gedrevenheid en effectiviteit. Onze aanpak daarbij bestaat uit een combinatie van best practices en vooral eigen inzichten die gebaseerd zijn op meer dan twintig jaar ervaring. Aan werkgever en werknemers worden de best mogelijke oplossingen, adviezen en begeleiding bij (mogelijk) langdurig verzuim geboden. Doel is de risico’s op verzuim en /of loonsancties te verlagen, de duurzame inzetbaarheid van de (ex)werknemer te vergroten en de schadelast vanwege verzuim (arbeidsverzuim/ziekteverzuim) voor werkgevers te beperken.

Om het juiste maatwerk te bieden werken wij uitsluitend samen met hiervoor hoog opgeleide specialisten en generalisten die op regio niveau werkzaam zijn en beschikken over een uniek en variabel netwerk. Partijen waarmee Alert Verzuimspecialist samenwerkt zijn zelfstandig, zelfsturend, zelfredzaam, resultaatgericht, klantgericht, bezitten ondernemend vermogen én inlevingsvermogen.

Privacy staat voorop in onze dienstverlening

Alert Verzuimspecialist hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit Privacy Reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Alert Verzuimspecialist houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Alert Verzuimspecialist zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

In het kader van het verwerken van persoonsgegevens zijn voor Alert Verzuimspecialist de volgende categorieën van personen van belang:

 • Kandidaten: werkenden, werkzoekenden en/of uitkeringsgerechtigden waarvoor Alert Verzuimspecialist in opdracht van derden diensten uitvoert op het gebied van arbeidsdeskundig onderzoek en advies, het aanpassen van eigen werk en/of het vinden en aanbieden van werk.
 • Opdrachtgevers: dit zijn overheden of bedrijven alsmede particulieren die zelf Alert Verzuimspecialist benaderen voor arbeidsdeskundig onderzoek en advies en/of begeleiding in het kader van het arbeidsproces.
 • Leveranciers: dit zijn bedrijven die in opdracht van Alert Verzuimspecialist diensten voor ons uitvoeren op het gebied van IT, payroll en overige support.
 • Prospecten, stakeholders, en overige geïnteresseerden: alle overige personen waarvan Alert Verzuimspecialist gegevens heeft voor marketing en sales doeleinden.

Verwerking van persoonsgegevens van kandidaten

Persoonsgegevens van kandidaten worden door Alert Verzuimspecialist verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het uitvoering geven aan of het verstrekken van een opdracht en de bijbehorende administratieve en communicatieve doeleinden. Grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.
 • Zorgdragen voor een zo efficiënt mogelijke uitvoering van onze dienstverlening middels onder andere kwaliteitsrapportages en tevredenheidsonderzoeken. De grondslag voor verwerking van deze gegevens is gerechtvaardigd belang.
 • Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen door Alert Verzuimspecialist de volgende persoonsgegevens worden gebruikt voor verwerking:

 • Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Roepnaam
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Pasfoto
 • Kopie identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, ID kaart)
 • Opleidingsgegevens, diploma’s en certificaten
 • Arbeidskundige gegevens en onderzoeksrapporten
 • Inschrijvingsbewijs UWV
 • Assessmentrapport
 • Trajectplan
 • Kopie arbeidsovereenkomst na plaatsing
 • Kopie salarisstroken
 • Verklaringen UWV in relatie tot de uitkeringssituatie
 • Subsidiegegevens waaronder een subsidieaanvraag en –beschikking

De verkregen persoonsgegevens worden bewaard zolang de kandidaat wordt bemiddeld en begeleid door Alert Verzuimspecialist. Alle op de Persoon herleidbare gegevens, data en/of resultaten worden na beëindiging van de gesloten overeenkomst of opdracht voor een periode van maximaal 7 jaar bewaard tenzij door de kandidaat of wettelijke bepalingen anders wordt geëist.

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers

Persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers worden door Alert Verzuimspecialist verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het verstrekken van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) worden door Alert Verzuimspecialist de volgende persoonsgegevens gebruikt voor verwerking:

 • Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadressen
 • Bankgegevens

Persoonsgegevens worden voor een periode van maximaal 7 jaar bewaard tenzij door de opdrachtgever of leverancier of wettelijke bepalingen anders wordt geëist.

Verwerking van persoonsgegevens van prospecten, stakeholders en/of overige geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder en/of geïnteresseerde worden door Alert Verzuimspecialist verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): marketing en sales.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via een koppeling op LinkedIn, Facebook of andere social media.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) worden door Alert Verzuimspecialist de volgende persoonsgegevens gebruikt voor verwerking:

 • Voornaam; Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Alert Verzuimspecialist opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Dit betreft de volgende gevallen:

 • Persoonsgegevens van de kandidaten in de vorm van een eindrapport worden gedeeld met de betreffende opdrachtgever, werkgever of derden uitsluitend nadat de kandidaat daarvoor expliciete toestemming heeft verleend.
 • Persoonsgegevens van kandidaten worden gedeeld in die gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van externe aanbieders voor digitale loopbaan testinstrumenten ten behoeve van loopbaanadvisering, beroepenoriëntatie en/of jobfinding.
 • Alert Verzuimspecialist heeft met een aantal externe IT leveranciers onderhoudscontracten afgesloten voor de IT systemen / applicaties waarin persoonsgegevens worden verwerkt.

Wij geven in principe geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of in de nabije toekomst nog moeten afsluiten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Geautomatiseerde besluitvorming

Alert Verzuimspecialist neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Alert Verzuimspecialist) tussen zit.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Alert Verzuimspecialist van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
 • We hanteren autorisaties voor toegang tot systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Cookies

Alert Verzuimspecialist maakt geen gebruik van “cookies”.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacy beleid voldoen.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Reglement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met onze Privacy functionaris:

Yvonne M. Heesen-Lammers

Alert Verzuimspecialist

0181-778378

info@alertverzuimspecialist.nl

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op deze website.