Algemene voorwaarden Alert Verzuimspecialist

Postadres:            Top Naeffstraat 16, 3207 WP Spijkenisse

Telefoon:              06-18 93 44 88

E-mail:                  info@alertverzuimspecialist.nl

Internet:               www.alertverzuimspecialist.nl

Bankrekening:     NL84 KNAB 0256 4659 08

BTW-id:                 NL001528024B32

KvK Rotterdam:   57828628

Alert Verzuimspecialist is een bedrijf voor de leveren van arbeidsdeskundige diensten, re-integratie 1e en 2e spoor en overige re-integratietrajecten, outplacementtrajecten, verzuimbegeleiding, casemanagement CCM, herstelcoaching, loopbaanbegeleiding, overige adviestrajecten en trainingen.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Opdrachtnemer: mevrouw Yvonne Heesen-Lammers, handelend onder de naam Alert Verzuimspecialist.
1.2. Opdrachtgever: een natuurlijk of rechtspersoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd en een opdracht aan Alert Verzuimspecialist verstrekt..
1.3. Overeenkomst: contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.
1.4. Deelnemer: de persoon, klant, kandidaat of werknemer die door de opdrachtgever is aangemeld of die zich heeft aangemeld voor een activiteit die voortvloeit uit de overeenkomst.

1.5. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Alert Verzuimspecialist

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten aan opdrachtnemer, overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden en bedingen zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en door Alert Verzuimspecialist uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2.3. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Alert verzuimspecialist zijn aanvaard.

2.4. Opdrachtgever verklaart zich bij het verlenen van een opdracht akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 3 – Offertes

3.1. De door de opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven of tenzij Alert Verzuimspecialist onverwijld na ontvangst hiervan te kennen geeft, dat er geen overeenkomst tot stand dient te komen, onder de voorwaarden als omschreven in de offerte. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3.2. Gedane aanbiedingen of toezeggingen geven niet eerder aanspraak dan vanaf het moment dat deze aanbiedingen en toezeggingen schriftelijk door Alert Verzuimspecialist zijn bevestigd en ook schriftelijk door de opdrachtgever zijn geaccepteerd.
3.3. De offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie, van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan opdrachtnemer heeft verstrekt.

3.4. Het uurtarief wordt altijd geoffreerd en overeengekomen exclusief de wettelijke btw. Tenzij schriftelijk anders bepaald wordt reistijd eveneens gefactureerd als werktijd. Onder de volgens het geoffreerde uurtarief te factureren werktijd wordt daarnaast ook verstaan de door Alert Verzuimspecialist in te zetten tijd voor elke vorm van rapportage en/of terugkoppelingen en/of adviesverstrekkingen via alle kanalen, onder anderen zowel persoonlijk, telefonisch, schriftelijk en/of anderszins elektronisch.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst en uitvoering

4.1. De overeenkomst komt tot stand op de datum waarop deze door beide partijen is ondertekend en wordt van kracht op de datum dat deze door Alert Verzuimspecialist is ontvangen.

4.1. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, daar het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

4.3. Opdrachten worden op exclusieve basis uitgevoerd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

4.4. Als tussen partijen overeenkomst is bereikt over de opdracht op offertebasis, zendt Alert Verzuimspecialist aan de opdrachtgever een opdrachtbevestiging met daarin onder andere: startdatum, duur, prijs en in te zetten diensten en producten gedurende de trajecten.
4.5. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden in samenwerking of, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, volledig te laten verrichten door derden. Dit zal in goed overleg met de opdrachtgever geschieden.
4.6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.7. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 5 – Overmacht en aansprakelijkheid

5.1. Indien Alert Verzuimspecialist door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen na te komen, dan wel indien deze nakoming bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt, heeft Alert Verzuimspecialist het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te harer keuze, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en/of interesten kan doen gelden.

5.2. Onder overmacht wordt verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, bedrijfsstoornis, gehele of gedeeltelijke werkstaking, overstroming, stagnatie en respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, belemmerende maatregelen van enige overheid van welke aard en/of omvang ook, verbod van levering door enige particuliere of overheidsinstantie, het niet of niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen door derden, abnormale weersomstandigheden, verkeersstoringen, belemmerende of gesloten scheepvaart, gebrek aan grond-, hulp- en brandstoffen en alle buiten de schuld van Alert Verzuimspecialist ontstane omstandigheden, ziekte of andere verhindering van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen; storingen aan en/of verlies van apparatuur, waardoor de nakoming van haar verplichtingen al dan niet tijdelijk mocht worden verhinderd.

5.3. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
5.4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan vier weken zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
5.5. Indien er door opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen is voldaan of als opdrachtnemer door de overmacht slechts gedeeltelijk aan de verplichting kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd dat deel op basis van het reeds verrichte werk en de reeds gemaakte kosten afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
5.6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
5.7. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.
5.8. In afwijking van hetgeen hierboven in dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
5.9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer, of van door haar ingeschakelde derden.

Artikel 6 – Wijzigingen en aanvullingen overeenkomst

6.1. Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke Algemene Voorwaarden, worden eerst van kracht nadat zij schriftelijk tussen Alert Verzuimspecialist en de opdrachtgever zijn overeengekomen. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de wijzigingen op een andere wijze dan in het vorige lid bedoeld tot stand zijn gekomen.
6.2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst consequenties heeft voor de financiën, de planning en/of de kwaliteit, zal Alert Verzuimspecialist de opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Alert Verzuimspecialist daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding betekent.
6.3. Indien in de overeenkomst een groepsgrootte is opgenomen behoudt Alert Verzuimspecialist zich het recht voor de overeengekomen vergoeding conform de overeenkomst, te herzien ingeval het werkelijk op de afspraak verschenen aantal deelnemers afwijkt van het aantal genoemd in de overeenkomst.

6.4. Indien opdrachtnemer op verzoek of met instemming van opdrachtgever werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer.

Artikel 7- Annulering of overige tussentijdse beëindiging

7.1. Indien Alert Verzuimspecialist en/of opdrachtgever – nadat de mogelijkheden tot bijstelling zijn onderzocht – van oordeel is/zijn dat de opdracht niet conform de overeenkomst kan worden uitgevoerd dan hebben zij het recht om de overeenkomst met inachtneming van de in dit artikel genoemde bepalingen tussentijds te beëindigen.

7.2. In geval van voortijdige beëindiging op verzoek van een der partijen zal bij opdrachten welke een overeengekomen looptijd hebben van meer dan twee maanden een opzegtermijn van één maand in acht worden genomen. Indien de overeenkomst reeds een jaar of langer duurt of men is schriftelijk overeengekomen dat de overeenkomst langer dan een jaar zal duren, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen, met dien verstande dat de opzegtermijn nimmer langer is dan de nog resterende overeengekomen looptijd.

7.3. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, is Alert Verzuimspecialist – onverminderd haar recht op (aanvullende) schadevergoeding – gerechtigd om aan opdrachtgever een honorarium in rekening te brengen gebaseerd op het door Alert Verzuimspecialist gehanteerde uurtarief vermenigvuldigd met het aantal tot aan de datum van ontvangst van een schriftelijke beëindiging van de opdracht bestede uren met als minimum een vergoeding die gelijk is aan het gemiddeld over de voorafgaande maanden door opdrachtgever aan Alert Verzuimspecialist verschuldigd bedrag.

7.4. Bij het voortijdig afbreken van een traject door de opdrachtgever of deelnemer worden eveneens de kosten van lopende modulen in rekening gebracht.

7.5. In geval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever zijn aan Alert Verzuimspecialist tevens de kosten verschuldigd verbonden aan reeds door Alert Verzuimspecialist met derden aangegane contracten. Ter vaststelling van bedoelde kosten is de administratie van Alert Verzuimspecialist bepalend.

7.6. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij, buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.

7.7. Onverlet zijn in voorkomende gevallen eveneens artikel 6 (Wijzigingen en aanvullingen overeenkomst), artikel 9 (Overeengekomen som, facturering en betaling) en artikel 10 (Nakoming) op dit artikel van toepassing.

Artikel 8 – Gebreken, klachttermijn

8.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels door opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 5 (Overmacht en aansprakelijkheid).

Artikel 9 – Overeengekomen som, facturering en betaling

9.1. Bedragen zijn exclusief de wettelijke omzetbelasting (BTW), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De kosten voor eventuele kwalificerende scholingen en/of reiskosten vallen buiten de overeenkomst met Alert Verzuimspecialist.

9.3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen en/of declaraties van ingeschakelde derden een wijziging ondergaan, is Alert Verzuimspecialist gerechtigd de overeenkomen som aan te passen overeenkomst het CBS indexcijfer CAO-lonen, tenzij Alert Verzuimspecialist en opdrachtgever hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

9.4. Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen door de opdrachtnemer te zijn ontvangen binnen tien werkdagen na de factuurdatum.

Na het verstrijken van tien werkdagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % (één komma vijf procent) per maand van het totaalbedrag. In geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.5. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag.

9.6. Alert Verzuimspecialist is niet verantwoordelijk voor het uitbetalen van eventuele (reis-)kosten die deelnemers maken bij de inzet van de dienstverlening van Alert Verzuimspecialist. Dit blijft een zaak tussen de deelnemer en de opdrachtgever.

9.7. Alle extra kosten na overleg met de opdrachtgever door Alert Verzuimspecialist gemaakt in verband met de uitvoering van de opdracht zijn voor rekening van opdrachtgever. Aan het einde van de maand waarin de extra kosten zijn gemaakt, worden deze kosten door Alert Verzuimspecialist aan opdrachtgever in rekening gebracht en deze zijn direct opeisbaar aan Alert Verzuimspecialist te voldoen.

9.8. Betalingen dienen te geschieden zonder enige korting en/of schuldvergelijking of schuldverrekening, terwijl reclames van welke aard dan ook, waarvoor de opdrachtgever een factuur heeft ontvangen, de betalingsverplichting van de opdrachtgever jegens Alert Verzuimspecialist niet opschorten.
9.9. Tenzij anders overeengekomen worden voor overeenkomsten die betrekking hebben op opdrachten waarvan het totaalbedrag lager is dan € 3.000,00 (excl. BTW), ineens (en uiterlijk twee weken na de start van de opdracht) aan opdrachtgever gefactureerd. Voor overeenkomsten die betrekking hebben op opdrachten waarvan het totaalbedrag hoger is dan € 3.000,00 (excl. BTW), wordt in twee termijnen vooruit aan de opdrachtgever gefactureerd: 70% voor de start en 30% halverwege de opdracht. Een traject start op de datum van aanmelding, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen en door Alert Verzuimspecialist schriftelijk is bevestigd.

9.10. Zie verder ook de bepalingen in artikel 7 (Annulering of overige tussentijdse beëindiging).

Artikel 10. – Niet nakoming

10.1. Indien opdrachtgever enige betaling niet tijdig verricht, is hij in gebreke door het enkel verstrijken van de betalingstermijn. In dat geval, alsmede indien opdrachtgever failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, executoriaal beslag op zijn vermogen wordt gelegd, overlijdt of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, ontbonden wordt dan wel zijn onderneming staakt, worden alle aan Alert Verzuimspecialist verschuldigde bedragen zonder dat enige ingebrekestelling daartoe vereist is, direct opeisbaar en heeft Alert Verzuimspecialist tevens het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, dit ter harer keuze.

Opdrachtgever is alsdan gehouden tot vergoeding van de door Alert Verzuimspecialist daardoor geleden en/of te lijden schade en reeds door Alert Verzuimspecialist gemaakte kosten. Op Alert Verzuimspecialist rust alsdan geen enkele verplichting tot betaling van een schadevergoeding wegens eventuele opschorting of ontbinding van de overeenkomst.

10.2. Over ieder opeisbaar bedrag is rentevergoeding van 1,5 % (één komma vijf procent) per maand verschuldigd vanaf de dag der opeisbaarheid tot die der algehele voldoening. Een gedeelte van de maand telt als volle maand.

10.3. Alle (buiten-)gerechtelijke kosten die Alert Verzuimspecialist jegens opdrachtgever dient te maken ter effectuering van haar rechten, komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11. – Opschorting

11.1. Indien de opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting jegens Alert Verzuimspecialist of indien Alert Verzuimspecialist gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever zal tekortschieten in de nakoming van enige verplichting jegens Alert Verzuimspecialist, heeft Alert Verzuimspecialist het recht om haar verplichtingen uit enigerlei overeenkomst met de opdrachtgever op te schorten, onverminderd het recht van Alert Verzuimspecialist om schadevergoeding te vorderen.

11.2. Alert Verzuimspecialist is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige materiële of immateriële gevolgen voor opdrachtgever in het geval de opschorting plaatsvindt conform artikel 11.1.

11.3. Zie ook artikel 10 (Niet nakoming).

Artikel 12. – Aansprakelijkheid

12.1. Alert Verzuimspecialist zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en verricht haar diensten naar beste kunnen en wetenschap. Een opdracht (of onderdelen daarvan) moet(en) worden voltooid voor of op de overeengekomen termijnen. Overeengekomen termijnen betreffen, tenzij anders is overeengekomen, geen fatale termijnen zodat voor het intreden van verzuim (toerekenbare tekortkoming) een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling is vereist.

12.2. Bij een aantoonbaar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door Alert Verzuimspecialist zal Alert Verzuimspecialist enkel gehouden zijn de daaruit voortvloeiende rechtstreekse schade te vergoeding tot maximaal het bedrag van het honorarium, de omzetbelasting daarin niet begrepen. De in totaal door Alert Verzuimspecialist te vergoeden aantoonbare schade bedraagt, behoudens aantoonbare opzet of grove onzorgvuldigheid, nimmer meer dan 15.000 euro (vijftienduizend). Alert Verzuimspecialist is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval is begrepen vermogensschade als bedoeld in artikel 6:96 BW, rente- en vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van bij uitzondering overeengekomen leveringstermijnen of andere termijnstellingen indien en voor zover van toepassing, schade van derden zulks onder verlening van vrijwaring voor alle aanspraken van derden door opdrachtgever) dan wel schade wegens door Alert Verzuimspecialist gegeven adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst c.q. opdracht vormt.

12.3. Alert Verzuimspecialist is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak aan eigendommen van opdrachtgever of van derden ontstaan tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van bij Alert Verzuimspecialist in voorkomende gevallen in dienst zijnde personeel. Opdrachtgever zal Alert Verzuimspecialist vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van vorenbedoelde schade tegen Alert Verzuimspecialist doen gelden.

12.4. De (rechts-)vordering en/of klacht uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever en/of deelnemer niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had moeten ontdekken doch uiterlijk binnen vier weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, Alert Verzuimspecialist ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld en/of indien genoemde (rechts-)vordering wordt ingesteld later dan zes maanden vanaf de dag waarop de opdracht middels voltooiing dan wel opzegging is geëindigd. Het genoemde vorderingsrecht vervalt voorts door verloop van een jaar na de schriftelijke ingebrekestelling in geval binnen deze tijdspanne geen rechtsvordering aanhangig is gemaakt.

12.5. Alert Verzuimspecialist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het functioneren en handelen of nalaten van de door haar voorgestelde deelnemers en/of werkgevers, daaronder begrepen indirecte schade, bedrijfsschade of gevolgschade.

Artikel 13 – Intellectuele eigendommen

13.1. Het intellectuele eigendomsrecht van al het voor de uitvoering van de opdracht door Alert Verzuimspecialist gehanteerde (opleidings- en/of trainings-) materiaal alsmede van de adviezen, concepten, plannen en/of verslagen ligt bij Alert Verzuimspecialist.

13.2. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals offertes, trainingsmateriaal, oefeningen, rapporten, testen etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

13.3. Het is opdrachtgever en deelnemer – anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Alert Verzuimspecialist – uitdrukkelijk verboden de producten als omschreven in lid 1 en lid 2 van dit artikel alsook de door Alert Verzuimspecialist voor de uitvoering van de opdracht gehanteerde methoden, methodieken en technieken – al dan niet met inschakeling van derden – te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

14.1. Op deze voorwaarden alsmede op alle hieruit voortvloeiende geschillen en/of op alle onderhandelingen, overeenkomsten, overige rechtsverhoudingen tussen Alert Verzuimspecialist en opdrachtgever, is het Nederlands Recht van toepassing.
14.2. Bij geschillen zullen partijen trachten het geschil met behulp van een mediator op te lossen. Indien één van partijen desondanks niet bereid is een mediator in te schakelen of mediation heeft niet tot een oplossing van het geschil geleid, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

14.3. In afwijkingen van bepaalde in dit artikel zijn partijen bevoegd in de overeenkomst op te nemen dat geschillen aan een arbitragecommissie zullen worden voorgelegd.

Artikel 15 – Verplichtingen Alert Verzuimspecialist

15.1. Op Alert Verzuimspecialist berust een inspanningsverplichting, zoals die van haar na alle redelijkheid verwacht mag worden voor de door haar geaccepteerde werkzaamheden en Diensten.

15.2. Alert Verzuimspecialist zal de grootste zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de aan haar ter beschikking gestelde informatie. Deze zullen enkel en alleen worden gebruikt voor Diensten te verrichten door Alert Verzuimspecialist.

15.3. Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden zal Alert Verzuimspecialist de onderliggende stukken gedurende twee jaar bewaren en inzichtelijk houden na het beëindigen van de opdracht of relatie, volgens geldende bewaartermijnen.

15.4. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden op 29 mei 2013 en op 24 mei 2018 aangevuld met artikel 15, op 1 januari 2020 is de BTW-id toegevoegd en op 1 december 2021 is artikel 3.4. toegevoegd. Op 31 maart 2022 is het vaste telefoonnummer van Alert Verzuimspecialist vervallen.